2017 KTM Duke 390 vs. 2013 KTM Duke 390 visual comparison

2017 KTM Duke 390 vs. 2013 KTM Duke 390 visual comparison

2017 KTM Duke 390 vs. 2013 KTM Duke 390 visual comparison