Hyundai i40 48V Hybrid engine at the 2014 Paris Motor Show

Hyundai i40 48V Hybrid engine at the 2014 Paris Motor Show

Hyundai i40 48V Hybrid engine at the 2014 Paris Motor Show