Suzuki Shooter Fi red

Suzuki Shooter Fi green and white

Suzuki Shooter Fi red