2016 Skoda Superb glovebox at the 2015 Chengdu Motor Show

2016 Skoda Superb glovebox at the 2015 Chengdu Motor Show

2016 Skoda Superb glovebox at the 2015 Chengdu Motor Show