Toyota Ranz EV headlamp at the 2014 Guangzhou Motor Show

Toyota Ranz EV headlamp at the 2014 Guangzhou Motor Show

Toyota Ranz EV headlamp at the 2014 Guangzhou Motor Show