KTM Duke 390 headlamp at launch

KTM Duke 390 headlamp at launch

KTM Duke 390 headlamp at launch