2017 Hyundai i30 vs. 2015 Hyundai i30 dashbord driver side

2017 Hyundai i30 vs. 2015 Hyundai i30 dashbord driver side

2017 Hyundai i30 vs. 2015 Hyundai i30 dashbord driver side