VW Lamando dash at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando dash at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando dash at Guangzhou Auto Show 2014