McLaren 625C side at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C side at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C side at the 2014 Guangzhou Auto Show